నా వెనుక నాగావళి నది, రాయగడ పట్టణం

 ఇది రాయగడ పట్టణం దగ్గర బాయిసింగ్ కొండ నుంచి తీసిన ఫొటో

 

Comments

Popular posts from this blog

మసి పూసి మారేడుకాయ చెయ్యడంలో ఈనాడు పత్రిక దిట్ట

సరెండర్ అయితే తాను వలచింది రంభా, తాను మునిగింది గంగా అన్నట్టు అవుతుంది