పోలీస్ సంస్కరణ అమలు చెయ్యడానికి ఇంత ఆలస్యం ఎందుకు?


 

Comments

Popular posts from this blog

మసి పూసి మారేడుకాయ చెయ్యడంలో ఈనాడు పత్రిక దిట్ట

సరెండర్ అయితే తాను వలచింది రంభా, తాను మునిగింది గంగా అన్నట్టు అవుతుంది