అవినీతి వ్యతిరేక ఉద్యమకారులు చెప్పే టాక్స్ లెక్కలు మేడి పండు, పొట్ట విప్పితే పురుగులు

Comments

Popular posts from this blog

మసి పూసి మారేడుకాయ చెయ్యడంలో ఈనాడు పత్రిక దిట్ట

సరెండర్ అయితే తాను వలచింది రంభా, తాను మునిగింది గంగా అన్నట్టు అవుతుంది